ประถมศึกษา 2

Modern ภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1321202120

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และ บุญโฮม ชูสกุล

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 22 บาท

ราคาพิเศษ : 53 บาท

:: รายละเอียด

- รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- ในแต่ละหัวข้อมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- มีแบบทดสอบประจำปลายภาคเรียน
- เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบประจำภาคและสอบ LAS เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด
โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่หลากหลาย

:: สารบัญ

Unit 1 The Alphabet 
Unit 2 Hello!
- Excuse me and I’m sorry.
Unit 3 It’s a Notebook.
- They are kites.
- หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
Unit 4 You and I
- หลักการใช้คำสรรพนามกับคำกริยาต่างๆ
Unit 5 This Is My Hat
- คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
Unit 6 How Old Are You?
- Verb to be
- หลักการทำประโยคคำถามและการตอบคำถาม
ของ is, am, are
- หลักการทำประโยคปฏิเสธของ is, am, are
Unit 7 How Many?
Unit 8 I Have a Fat Cat.
- หลักการทำประโยคคำถาม
และการตอบคำถามของ has/have
Unit 9 Sit Down, Please.
Unit 10 Where Is the Book?
Unit 11 Let’s Review.
แบบทดสอบปลายภาคเรียน