ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ป.3

หนังสือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ป.3

หนังสือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ป.3

รหัสหนังสือ : 2331205120

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริมคุณภาพแม็คภาษาอังกฤษชุดนี้ ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก เริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากตัวชี้วัดการเรียนรู้ หลังจากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ในการใช้ภาษาและนำเสนอให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

 

:: สารบัญ