มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE รับตรงภาษาอังกฤษ

CORE รับตรงภาษาอังกฤษ

CORE รับตรงภาษาอังกฤษ

รหัสหนังสือ : 1501272100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :อติมา แก้วสอาด

ราคาปก : 170 บาท

ส่วนลด : 51 บาท

ราคาพิเศษ : 119 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาโดยสรุปและข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่ง
นักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบในทุกเรื่องจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้
ต่อไป

 

:: สารบัญ

Unit 1 Article: a, an, the

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- a, an

- the

- Test

Unit 2 Noun

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test

Unit 3 Pronoun

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- personal pronoun

- possessive pronoun

- reflexive pronoun

- relative pronoun

- demonstrative pronoun

- reciprocal pronoun

- indefinite pronoun

- Test

Unit 4 Modal Auxiliary

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 1, 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test

Unit 5 Adjective and Adverb

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- adjective

- adverb

- Test

Unit 6 Preposition

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test

Unit 7 Tense

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- present simple tense

- present continuous tense

- present perfect tense

- present perfect continuous tense

- past simple tense

- past continuous tense

- past perfect tense

- past perfect continuous tense

- future simple tense

- future continuous tense

- future perfect tense

- future perfect continuous tense

- Test

Unit 8 Conjunction

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 1, 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- coordinating conjunction

- correlative conjunction

- subordinating conjunction

- Test

Unit 9 Question Tag

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- โครงสร้างและหลักไวยากรณ์

- question tag แบบพิเศษ

- Test

Unit 10 Active and Passive Voice

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 1, 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test

Unit 11 Reading Skill

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.1 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test

Unit 12 Writing Skill

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 4 และ ต 2.2 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- การเขียน paragraph

- Test

แนวข้อสอบรับตรง

(ตรงตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 1, 4 และ ต 2.1 ตัวชี้วัดข้อ 2)

- Test 1

- Test 2