ประถมศึกษา 1

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ป.1

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ป.1

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ป.1

รหัสหนังสือ : 1312204100

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐริกา ซื่อมาก

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

 ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และ
ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 ตัวเรา 1

- อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

  ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่สำคัญ

- การดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

- ผลดีของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

แบบทดสอบ

บทที่ 2 ชีวิตสัตว์

- รูปร่างลักษณะและการจำแนกสัตว์

  รูปร่างลักษณะของสัตว์

  ประโยชน์ของสัตว์

  การจำแนกสัตว์

- ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

  สิ่งมีชีวิต

  สิ่งไม่มีชีวิต

แบบทดสอบ

บทที่ 3 ชีวิตพืช

- ลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

  ราก

  ลำต้น

  ใบ

  ดอก

  ผล

  เมล็ด

- การจำแนกพืชแต่ละชนิดจากส่วนประกอบของพืช

แบบทดสอบ

บทที่ 4 สารรอบตัว

- สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้

  ลักษณะของของเล่นและของใช้

  วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้

- หลักในการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้

  หลักในการเล่นของเล่น

  หลักในการใช้ของใช้

แบบทดสอบ

บทที่ 5 การออกแรง

- ประเภทของแรง

  แรงดึงและแรงผลัก

- แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

แบบทดสอบ

บทที่ 6 ดิน

- การเกิดดิน

  ส่วนประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน

- ประเภทของดิน

  ดินเหนียว

  ดินร่วน

  ดินทราย

- ประโยชน์และการดูแลรักษาดิน

แบบทดสอบ

บทที่ 7 ท้องฟ้า

- วัตถุบนท้องฟ้า

  ดวงอาทิตย์

  ดวงจันทร์

  ดวงดาว

แบบทดสอบ

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่