ประถมศึกษา 6

เตรียมสอบป.6

เตรียมสอบป.6

เตรียมสอบป.6

รหัสหนังสือ : 1910006110

จำนวน : 620 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพา เรืองโรจน์ และคณะ

ราคาปก : 280 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 252 บาท

:: รายละเอียด

-  ใหม่! สรุปเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
    ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
-  แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร
-  เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET
-  เหมาะสำหรับทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

 

 

:: สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาพาที

บทที่ 1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

บทที่ 2 ควาย ข้าวและชาวนา

บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ

บทที่ 4 กทลีตานี

บทที่ 5 ละครย้อนคิด

บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย

บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว

บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ

บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส

บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม

บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืน

บทที่ 15 นิทานแสนสนุก

บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ

บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี

บทที่ 2 นักสืบทองอิน

บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย

บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี

บทที่ 5 ศึกสายเลือด

บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1. พระพุทธศาสนา

2. ศาสนาคริสต์

3. ศาสนาอิสลาม

4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

5. ศาสนาสิข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1. กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน

2. วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

3. การเมืองการปกครองของไทย

4. มารยาทไทยและมารยาทในสังคม

5. ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1. บทบาทของผู้ผลิตสินค้าและบริการ

2. ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

3. บทบาทของผู้บริโภค

4. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

5. สิทธิของผู้ใช้แรงงาน

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1. การศึกษาประวัติศาสตร์

2. ประเทศเพื่อนบ้าน

3. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

4. อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์

5. บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

6. ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

3. ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Unit 1 Articles

1. ประเภทของ Articles

2. หลักการใช้ Articles

Unit 2 Nouns

1. Countable Nouns

2. Uncountable Nouns

Unit 3 Pronouns

Unit 4 Adjectives

1. การใช้ Adjectives

2. ประเภทของ Adjectives

Unit 5 Adverbs

ประเภทของ Adverbs

Unit 6 Prepositions

Unit 7 Punctuations

Unit 8 Wh-Question

Unit 9 Question Tags

Unit 10 Auxiliary Verbs

1. Verb to be

2. Verb to have

3. Verb to do

Unit 11 Present Simple Tense

1. รูปประโยค

2. การใช้ Present Simple Tense

Unit 12 Present Continuous Tense

1. รูปประโยค

2. การใช้ Present Continuous Tense

Unit 13 Present Perfect Tense

1. รูปประโยค

2. การใช้ Present Perfect Tense

Unit 14 Past Simple Tense

1. รูปประโยค

2. การใช้ Past Simple Tense

Unit 15 Future Simple Tense

1. รูปประโยค

2. การใช้ Future Simple Tense

Unit 16 Comparison

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree)

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)

3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือที่สุด (Superlative Degree)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน

2. การบวกและการลบ

3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

4. การคูณและการหาร

5. โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

6. การบวก ลบ คูณ หารระคน

7. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

8. แบบรูปและความสัมพันธ์

บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

1. สมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จ

2. คำตอบของสมการ

3. การแก้สมการ

4. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

1. ตัวประกอบ

2. จำนวนเฉพาะ

3. ตัวประกอบเฉพาะ

4. การแยกตัวประกอบ

5. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

6. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

7. โจทย์ปัญหา

บทที่ 4 เส้นขนาน

1. มุมแย้ง

2. เส้นขนานและมุมแย้ง

3. มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

4. เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

5. การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

บทที่ 5 ทิศและแผนผัง

1. ทิศ

2. การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

3. แผนผังและมาตราส่วน

บทที่ 6 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

1. เศษส่วนที่เท่ากัน

2. การเปรียบเทียบเศษส่วน

3. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

4. การบวกและการลบจำนวนคละ

5. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

6. การคูณเศษส่วน

7. การหารเศษส่วน

8. การคูณและการหารจำนวนคละ

9. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน

10. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน

บทที่ 7 ทศนิยม

1. ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

3. การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจาย

4. การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

5. ทศนิยมและเศษส่วน

6. การประมาณ

บทที่ 8 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

1. การบวกและการลบทศนิยม

2. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

3. การคูณทศนิยม

4. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

บทที่ 9 การหารทศนิยม

1. การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ

2. การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

3. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม

4. โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม

5. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

6. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

1. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

2. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

3. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 11 รูปวงกลม

1. ความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

2. พื้นที่ของรูปวงกลม

บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1. รูปเรขาคณิตสามมิติ

2. รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4. ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 13 บทประยุกต์

1. การหาร้อยละ

2. โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย

3. ดอกเบี้ย

บทที่ 14 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

1. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

2. กราฟเส้น

3. แผนภูมิรูปวงกลม

4. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทที่ 1 ร่างกายมนุษย์

1. การเจริญเติบโตของมนุษย์ในวัยต่างๆ

2. ความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย

บทที่ 2 อาหารและสารอาหาร

อาหารและสารอาหาร

บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

3. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

1. สาร

2. การเปลี่ยนแปลงของสาร

3. การแยกสารผสม

4. สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ผลของสารต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 วงจรไฟฟ้า

1. วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

2. สมบัติตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

3. การต่อวงจรไฟฟ้า

4. การต่อเซลล์ไฟฟ้า

5. แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์

บทที่ 6 หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

1. ลักษณะและองค์ประกอบของหิน

2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

3. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

บทที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

1. ข้างขึ้น-ข้างแรม

2. ฤดูกาล

3. สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ