มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.3

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ม.3

รหัสหนังสือ : 1433101110

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 39 บาท

ราคาพิเศษ : 91 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบ สังคมศึกษา ม.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา
และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

- พุทธประวัติ

- พุทธสาวก พุทธสาวิกา

- ชาวพุทธตัวอย่าง

- ชาดก

- พระรัตนตรัย

- อริยสัจ 4

- พุทธศาสนสุภาษิต

- พระไตรปิฎก

- การบริหารจิตและเจริญปัญญา

- มารยาทและหน้าที่ชาวพุทธ

- ศาสนพิธี

- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสาระที่ 1

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

- ระบอบการเมืองการปกครอง

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

 - สิทธิมนุษยชน

- ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ

- กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

- วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสาระที่ 2

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

- ตลาด

- กลไกราคา

- เศรษฐกิจพอเพียง

- สหกรณ์

- บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

- นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

- ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสารที่ 3

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

- เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

- การศึกษาเหตุการณ์สำคัญโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

- พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

- พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ในโลก

- ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสาระที่ 4

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

- ทวีปอเมริกาเหนือ

- ทวีปอเมริกาใต้

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสาระที่ 5

สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

- การเมืองการปกครองในอาเซียน

- ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน

- อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

- มรดกโลกในอาเซียน

- อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอก

- เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบสาระเพิ่มเติม

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย