วิชาชีพพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

รหัสหนังสือ : 3305802100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :ปิยะนาถ หวังภักดี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำาเพื่อจัดทำาเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอ ผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล เพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1. กระบวนการทางคอมพิวเตอร์
2. ระบบสารสนเทศ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบปฏิบัติการ
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
2. การจัดสภาพแวดล้อมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. การจัดสรรทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรม Windows Explorer
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูล
1. ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
3. การเตรียมการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
4. การเลือกใช้ ISP
5. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
3. การออกจากโปรแกรม
4. การสร้างและจัดหน้ากระดาษเอกสาร
5. การพิมพ์เอกสาร
6. การจัดเก็บเอกสารและการเปิดเอกสารมาใช้งาน
7. การจัดรูปแบบตัวอักษร
8. การทำข้อความศิลป์
9. การแทรกรูปภาพ
10. การคัดลอก การย้าย การแก้ไข และการลบข้อมูล
11. การสร้างตาราง
12. การสร้างคอลัมน์
13. การดูเอกสารตัวอย่างก่อนพิมพ์
14. การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้โปรแกรมตารางทำการ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำการ
2. การจัดการกับข้อมูลและเซลล์
3. การจัดการกับสดมภ์ แถว แผ่นงาน และการจัดเก็บสมุดงาน
4. การตีตารางและการคำนวณ
5. การจัดทำรายงานในรูปตารางวิเคราะห์ข้อมูล แผนภูมิ และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้โปรแกรมนำเสนองาน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนองาน
2. การตกแต่งภาพนิ่งและปรับแต่งข้อความ
3. การแก้ไขและปรับรูปแบบภาพนิ่ง
4. การกำหนดเทคนิคในการเปลี่ยนภาพนิ่งและวัตถุ
5. การสร้างงานนำเสนอโดยใช้แผนภูมิและการพิมพ์ภาพนิ่งออกทางเครื่องพิมพ์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จริยธรรมกับความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์
1. จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
2. ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี