วิชาชีพพื้นฐาน

อาเซียนศึกษา

อาเซียนศึกษา

อาเซียนศึกษา

รหัสหนังสือ : 3305718100

จำนวน : 220 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
1. พัฒนาการของการรวมกลุ่มของอาเซียน
2. จุดหมายและความมุ่งประสงค์ของอาเซียน
3. หลักการพื้นฐานของอาเซียน
4. ประเทศสมาชิกอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
1. ลักษณะสำาคัญของสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเจริญและวิถีชีวิตของชาวอาเซียน
3. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเมืองการปกครองในอาเซียน
1. รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนกับการสร้างความเสมอภาคและยุติธรรม
3. ปัญหาด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีผลต่อสันติภาพในอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจอาเซียน
1. ระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ผลงานแห่งความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
2. ผลงานแห่งความสำเร็จด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน
1. ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน
2. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน
3. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาเซียน
1. รูปแบบความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก
2. ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอก
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี