มัธยมศึกษาปีที่ 4

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.4

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.4

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.4

รหัสหนังสือ : 1911201100

จำนวน : 340 หน้า

ผู้แต่ง :อติมา แก้วสอาด, กุญชลี เหล็กเพชร และ ธนากร โล่ห์จินดา

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 171 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิค เพื่อพิชิตโจทย์คำถามและสร้างความเข้าใจ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้
- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS
- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET ล่วงหน้า
ในระดับชั้น ม.6

:: สารบัญ

เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identifi cation 
  กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ
  Error Identifi cation 
  ประเด็นโจทย์ที่มักถามใน
  Error Identifi cation 
  Error Identifi cation 
    - Noun (คำนาม)
    - Pronoun (คำสรรพนาม)
    - Verb (คำกริยา)
    - Adjective/Adjective Clause
    - Adverb/Adverb Clause
    - Preposition/Prepositional Phrase
    - Conjunction
    - Word Order (การลำดับคำ)
    - Word Form (รูปคำ)
    - Word Choice (การเลือกใช้คำ)
    - Redundancy (การใช้คำฟุ่มเฟือย)
    (รูปโครงสร้างขนาน)
    - Comparison (การเปรียบเทียบ)
    - Conditional Sentence (If-Clause)
    - Infi nitive/Gerund
สรุปหลักไวยากรณ์ 
  Subject-Verb Agreement 
  Pronoun-Antecedent Agreement 
  Apostrophe 
  Conjunction 
    - หลักการเลือกใช้ Conjunction
  Adjective
    - ตำแหน่งของ adjective
    - การเรียงลำดับ adjective ในกรณีที่มีadjective หลายตัวในประโยค
  Adverbs 
    - ประเภทของ adverb
    - การเปลี่ยน adjective ให้เป็น adverb
  Preposition 
  Tense 
    - Present Simple Tense 
    - Present Continuous Tense 
    - Past Simple Tense
    - Present Perfect Tense 
    - Future Simple Tense 
    แบบ be + going to 
  Question Tag 
    - หลักการเขียน Question Tag
เทคนิคพิชิตการอ่าน
  เข้าใจบทอ่าน 
    - บทอ่านเชิงวิชาการ
  เทคนิคที่ใช้สำหรับบทอ่าน
    - Skimming
    - Scanning 
  การหาหัวเรื่อง (Topic) 
  การหาใจความสำคัญ (Main Idea) 
  เทคนิคการเดาคำศัพท์ 
    - Context clues 
  การอ้างถึง (References) 
  เทคนิคการอ่านข่าว 
    - 5W1H 
  เทคนิคการอ่านฉลากยา (Drug Labels) 
  การอ่านประกาศโฆษณา (Advertiser Reading) 
    - หลักการอ่านประกาศโฆษณา 
เทคนิคพิชิตการสนทนา 
  การทักทาย (Greeting) 
    - สำนวนการทักทายและการตอบรับ 
    - สำนวนการทักทายเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกและการตอบกลับ 
    - สำนวนการทักทาย การถามและตอบบุคคลที่ไม่ได้พบกันมานาน 
    - การทักทายเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
  การแนะนำตัวและการแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introducing) 
    - การแนะนำตัวเอง (Self-Introduction)
    - การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน(Introducing others)
  การกล่าวลา (Saying Good-bye) 
    - สำนวนการกล่าวลา
    - สำนวนการกล่าวลาอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ 
  การกล่าวขอบคุณและการตอบรับการขอบคุณ(Gratitude) 
    - สำนวนการกล่าวขอบคุณ 
    - สำนวนการตอบรับการขอบคุณ
  การขอโทษและการตอบรับคำขอโทษ(Apologizing) 
    - สำนวนการขอโทษ 
    - สำนวนการขอโทษทั่วๆ ไป 
    - สำนวนการตอบรับคำขอโทษ 
  การเชื้อเชิญและการตอบรับคำเชื้อเชิญ(Making an Invitation)
    - สำนวนการเชื้อเชิญ
    - สำนวนการตอบรับคำเชื้อเชิญ 
    - สำนวนการตอบปฏิเสธคำเชื้อเชิญ 
  การแสดงความยินดี (Congratulations) 
    - สำนวนการแสดงความยินดี 
    - สำนวนการตอบรับการแสดงความยินดี 
  การเสนอแนะ (Suggestions) 
    - สำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะ 
    - การแนะนำว่าอย่าทำสิ่งนั้น 
    - สำนวนการตอบรับการเสนอแนะ 
    - สำนวนการปฏิเสธข้อเสนอแนะ 
Test 1  
Test 2  
Test 3  
Test 4