วิชาชีพพื้นฐาน

การขายเบื้องต้น 2

การขายเบื้องต้น 2

การขายเบื้องต้น 2

รหัสหนังสือ : 3305816100

จำนวน : 220 หน้า

ผู้แต่ง :สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ช่อ ณัฐปภัชญา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อน
เข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการขาย
การบริการก่อนและหลังการขาย จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การขาย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบการขาย 
1. ช่องทางการจำาหน่าย
2. วิธีการขาย
3. ลูกค้า
4. กระบวนการขาย
5. จรรยาบรรณนักขาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือประกอบการขาย
1. เอกสารที่ใช้ในการขาย
2. การส่งเสริมการขาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย
1. การสื่อสาร
2. การสื่อสารการขาย
3. การสื่อสารการขายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสวงหาลูกค้าเป้าหมาย
1. ลักษณะของลูกค้าเป้าหมายที่ดี
2. เทคนิคการแสวงหาลูกค้าเป้าหมาย
3. การเลือกลูกค้าเป้าหมาย
4. การนัดหมายลูกค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวางแผนการเสนอขาย
1. รายการบันทึกข้อมูลลูกค้า
2. กำหนดการพบลูกค้า
3. การเตรียมแผนการเสนอขาย
4. ประโยชน์ในการวางแผนการเสนอขาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเสนอขาย
1. การเข้าพบลูกค้า
2. การเสนอขาย
3. องค์ประกอบของการเสนอขายที่มีประสิทธิภาพ
4. การสาธิต
5. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเสนอขาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขจัดข้อโต้แย้ง
1. สาเหตุที่ลูกค้าเกิดข้อโต้แย้ง
2. ลักษณะของข้อโต้แย้ง
3. การค้นหาข้อโต้แย้ง
4. การเตรียมตัวในการขจัดข้อโต้แย้ง
5. เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้ง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปิดการขาย
1. ความสำคัญของการปิดการขาย
2. การปิดการขายที่ดี
3. ยุทธวิธีการปิดการขาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การติดตามผลการขาย
1. วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการขาย
2. วิธีปฏิบัติในการติดตามผลการขาย
3. ผลการขายที่ควรต้องติดตาม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การให้บริการลูกค้า
1. ลักษณะการให้บริการ
2. ประเภทของบริการภายหลังการขาย
3. การจัดการกับคำต่อว่าร้องเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี