วารสารแม็คป.ปลาย ฉบับที่ 4 ปีที่ 29 เดือนกันยายน 2556

วารสารแม็คป.ปลาย ฉบับที่ 4 ปีที่ 29 เดือนกันยายน 2556

วารสารแม็คป.ปลาย ฉบับที่ 4 ปีที่ 29 เดือนกันยายน 2556

รหัสหนังสือ : 4350056004

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Computer kids : Hi! Tech

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

การบวก ลบ คูณ หารระคน

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด (ตอนที่2)

ภาษาไทย : อ.ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช

แรงพิโรธจากฟ้าดิน, ไวรัสวายร้าย, เรื่องเล่าจากพัทลุง, การคัดลายมือตัวบรรจง,

คำพ้องเสียง คำพ้องรูป และคำพ้องความ, การเขียนเรียงความ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์, อ.ถนิมใจ สมุทวณิช

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (1), พระพุทธศาสนา (4)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Expressing Opinions and Expressing Desire

Brain Exercise : อมยิ้ม

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.พิชัย แสนเสนา

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

แรงและความดัน

ภาษาไทย : อ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

จากคลองสู่ห้องแอร์, ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ, พ่อค้าจากเมืองเมาะตะมะ,

เรียงความ, การเขียนเชิงจินตนาการ, ราชาศัพท์, พจนานุกรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว

เศรษฐศาสตร์(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Verb (Finite Verbs & Auxiliary Verbs)

อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์

ทิศและแผนผัง, เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล

สารในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์

กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า, ไม้งามในสวนแก้ว, การพูด,

การวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต,

ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน, คำราชาศัพท์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ภาษาอังกฤษ :  อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

Averb of Frequency and Adjective (Comparison)

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก 

OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า

ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ

สถานีแม็ค : พี่ๆกอง บ.ก.