วิชาชีพพื้นฐาน

ภาษาไทยธุรกิจ

ภาษาไทยธุรกิจ

ภาษาไทยธุรกิจ

รหัสหนังสือ : 3305703100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :สิริมา เจริญศรี

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจาก
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน เสนอขายสินค้าและบริการ
การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียน
รายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ 
1. งานธุรกิจ
2. กระบวนการสื่อสาร
3. ความสำคัญของภาษาไทยในงานธุรกิจ
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การฟังและดูสารในงานธุรกิจ
1. การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน
2. การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากสื่อบุคคล
3. การดูสารในงานธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์
4. การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านสารในงานธุรกิจ
1. การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน
2. การอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์
3. การอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานธุรกิจ
1. ความสำคัญของการพูดในงานธุรกิจ
2. การนำเสนอผลงาน
3. การเสนอขายสินค้าและบริการ
4. การพูดติดต่อกิจธุระ
5. การสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์
6. การสัมภาษณ์งาน
7. การพูดแสดงความคิดเห็น
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนในงานธุรกิจ
1. ความสำคัญของการเขียนในงานธุรกิจ
2. ลักษณะที่ดีของการเขียนภาษาไทยในงานธุรกิจ
3. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4. การเขียนจดหมายกิจธุระ
5. การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี