วิชาชีพพื้นฐาน

อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

รหัสหนังสือ : 3305903100

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :ศุภวิทย์ โกพล ฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค และอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน
2. วัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ความหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ประวัติความเป็นมาของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
6. หน่วยงานทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างประเทศ
7. สถานการณ์ความปลอดภัยในสถานประกอบการของประเทศไทย
8. สาเหตุการเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของประเทศไทย
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำางานอย่างปลอดภัยภายในสถานประกอบการ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สาเหตุและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ
1. องค์ประกอบสำาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
3. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ
4. การสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
5. มาตรการพื้นฐานของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
6. ผลที่ได้รับจากการกำาหนดมาตรการความปลอดภัย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารงานความปลอดภัย
1. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานความปลอดภัย
2. การจัดองค์การความปลอดภัย
3. การบริหารโปรแกรมความปลอดภัย
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลต่อความปลอดภัย
5. การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตรวจ การสวบสวน การบันทึก และการรายงานอุบัติเหตุ
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัย
2. ประเภทของการตรวจความปลอดภัย
3. ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัย
4. การตรวจความปลอดภัย ณ จุดต่างๆ
5. เหตุผลของการสอบสวน บันทึก และการรายงานอุบัติเหตุ
6. ลักษณะของอุบัติเหตุที่ต้องสอบสวน
7. เครื่องมือในการสอบสวนอุบัติเหตุ
8. รูปแบบของการรายงานอุบัติเหตุ
9. หลักการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ
10. การประเมินค่าทางสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการความปลอดภัยในงานต่างๆ
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร
2. ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะบรรจุก๊าซ
8. ความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง แสงสว่าง และอุณหภูมิ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้เครื่องมือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ และการเก็บรักษา
1. ความหมายและประเภทของเครื่องมือ
2. อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ
3. การใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
5. การเคลื่อนย้ายวัสดุและการจัดการจราจรภายในสถานประกอบการ
6. หลักความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัสดุ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคและมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานความปลอดภัย
1. เทคนิค 5ส
2. เทคนิคกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย
3. เทคนิค POKA-YOKE
4. การยศาสตร์
5. มอก. 18000
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การป้องกันและควบคุมมลพิษ
1. ความสำคัญของการป้องกันและควบคุมมลพิษ
2. ประเภทของมลพิษทางอุตสาหกรรม
3. มาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ
4. ประโยชน์จากการป้องกันและควบคุมมลพิษ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การปฐมพยาบาล
1. วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
2. ประเภทของการปฐมพยาบาล
3. หลักการปฐมพยาบาล
4. โรคที่เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายอุตสาหกรรมและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
1. ความหมายของกฎหมายอุตสาหกรรม
2. กฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับปัจจุบัน
3. สัญลักษณ์ความปลอดภัย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี