วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 4 ปีที่ 33 เดือนกันยายน 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 4 ปีที่ 33 เดือนกันยายน 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 4 ปีที่ 33 เดือนกันยายน 2556

รหัสหนังสือ : 4400056004

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

แนะแนวการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์

  พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง

วิทยาศาสตร์

  สารละลายกรดและเบส

ภาษาไทย

  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม, สุภาษิตพระร่วง,

  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย, คุณค่าทางภาษาของสำนวนไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  เศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

  Grammar Points: Tenses

  Dialogues

  Vocabulary and Reading Comprehension                                          

Toonpedia

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

  - คณิตฯ พื้นฐาน: ความเท่ากันทุกประการ

  - คณิตฯ เพิ่มเติม: พหุนามและเศษส่วนพหุนาม

วิทยาศาสตร์ 

  ทรัพยากรธรณี (ตอนที่ 2)

ภาษาไทย 

  พรที่สัมฤทธิ์, รื่นเริงเพลงรำวง, ศิลาจารึกหลักที่ 1,

  คำกริยา, คำวิเศษณ์, วลีและกริยาวลี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (2)

ภาษาอังกฤษ 

  Grammar Points: Present Perfect Tense, Past Simple Tense,

                               Past Continuous Tense, Past Perfect Tense

  Dialogues

  Vocabulary and Reading Comprehension

 

ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ 

  - คณิตฯ พื้นฐาน: ความคล้าย

  - คณิตฯ เพิ่มเติม: พาราโบลา

วิทยาศาสตร์ 

  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า, วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ภาษาไทย 

  มหัศจรรย์แห่งมะละกอ, รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม,

  การเรียบเรียงบทความเชิงวิชาการ, ภาษามาตรฐาน-ภาษาราชการ,

  ภาษาถิ่น, ปริศนาคำทาย, การใช้คำเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน, คำยืมภาษามอญ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (2),

  พระพุทธศาสนา (3)

ภาษาอังกฤษ 

  Grammar Points: Tenses

  Dialogues

  Vocabulary and Reading Comprehension

 

ส่วนเสริม

I T…I Teens

แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ

เจ้านายองค์สำคัญ

กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์

ที่สุดในโลก 

give-gift game

Zootime