ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1322203110

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.มณฑา นิระทัย

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

- ใหม่! ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร
- เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้าในระดับชั้น ป.2
- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

:: สารบัญ

บทที่ 1 ตัวเรา 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 2 ชีวิตสัตว์ 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 3 ชีวิตพืช 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 4 สารรอบตัว 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 5 แรงในธรรมชาติ 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 6 พลังงาน 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 7 ดวงอาทิตย์ 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2
บทที่ 8 ดินบ้านเรา 
- แบบทดสอบชุดที่ 1 
- แบบทดสอบชุดที่ 2