ประถมศึกษา 5

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.5

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.5

ขยันก่อนสอบสังคมศึกษา ป.5

รหัสหนังสือ : 1363102110

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :วัชรี กมลเสรีรัตน์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

            ขยันก่อนสอบ สังคมศึกษ.5 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและ ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 

- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 

- พุทธสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง 

- พระรัตนตรัยและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

- พระไตรปิฎก

- เราเป็นชาวพุทธ

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบสาระที่ 1

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

- พลเมืองดีของสังคม

- สิทธิเด็ก

- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบสาระที่ 2

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

- การผลิตสินค้าและบริการ

- เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์

- ธนาคาร

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบสาระที่ 3

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

- ความเป็นมาของท้องถิ่น

- การสร้างสรรค์อารยธรรม

- อาณาจักรอยุธยา

- อาณาจักรธนบุรี

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบสาระที่ 4

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

- การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะทาง และทิศของสิ่งต่างๆ ในภูมิภาคของตนเอง

- ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย

- การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในประเทศไทย

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบสาระที่ 5

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)