ประถมศึกษา 2

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322204100

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :มณฑา นิระทัย

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

             ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และฝึก ทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนนสอบกลาง ภาค และสอบปลายภาค สอบ NT หรือ O-NET และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 ตัวเรา 
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
- อาหาร
- เครื่องนุ่งห่ม
- ที่อยู่อาศัย
- ยารักษาโรค
สิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของมนุษย์
- สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
- การปฏิบัติตนในการขับถ่าย
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์
- ความหมายของสิ่งเร้า
- ความหมายของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
แบบทดสอบ
บทที่ 2 พืช
การดำรงชีวิตของพืช
สิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช
การดูแลพืช
ประโยชน์และโทษของพืช
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แบบทดสอบ
บทที่ 3 สัตว์
การจำแนกสัตว์
- สัตว์มีกระดูกสันหลัง
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์
- การเจริญเติบโต
การดูแลสัตว์ ประโยชน์และโทษของสัตว์
- ประโยชน์และโทษของสัตว์
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
- การตอบสนองของสัตว์เมื่อการสัมผัสเป็นสิ่งเร้า
- การตอบสนองของสัตว์เมื่อแสงเป็นสิ่งเร้า
- การตอบสนองของสัตว์เมื่ออุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า
- การตอบสนองของสัตว์เมื่อน้ำเป็นสิ่งเร้า
แบบทดสอบ
บทที่ 4 สารรอบตัว
ความหมายของของเล่นและของใช้
วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้
การเลือกใช้วัสดุทำของเล่นของใช้ให้เหมาะสม
- การประดิษฐ์ของเล่นของใช้
แบบทดสอบ
บทที่ 5 แรงในธรรมชาติ
แรง
แรงแม่เหล็ก
- ความหมายของแม่เหล็ก
แรงไฟฟ้า
- การเกิดแรงไฟฟ้า
- ปรากฏการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
แบบทดสอบ
บทที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ความหมายของพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- ข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้า
แบบทดสอบ
บทที่ 7 ดวงอาทิตย์
ลักษณะของดวงอาทิตย์
ความสำคัญของดวงอาทิตย์
- ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
แบบทดสอบ
บทที่ 8 ดิน
กำเนิดของดิน
- ส่วนประกอบของดิน
- สมบัติทั่วไปของดิน
- ประเภทของดิน
การดูแลรักษาดิน
- ประโยชน์ของดิน
- ดินกับการเพาะปลูก
แบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2