มัธยมศึกษาปีที่ 3

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.3

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.3

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432323100

จำนวน : 368 หน้า

ผู้แต่ง :พานุพงษ์ วิจันทมุข

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 48 บาท

ราคาพิเศษ : 112 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิคการคิดคำนวณเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค
- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร         
1. พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม       
2. พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด       
3. พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก       
4. พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย       
5. พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 2 กราฟ           
1. กราฟเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 2 ชุดใดๆ   
2. สมการและกราฟเชิงเส้น         
3. ความชันของเส้นตรง         
4. การแก้ระบบสมการเชิงเส้น         
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร       
1. การเขียนกราฟเชิงเส้น         
2. ความชันของเส้นตรง         
3. การแก้ระบบสมการเชิงเส้น         
4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 4 ความคล้าย           
1. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน         
2. การนำไปใช้           
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 5 รากที่สอง           
1. กรณฑ์           
2. รากที่สอง           
3. การดำเนินการของจำนวนในรูปกรณฑ์       
4. สมการกรณฑ์อย่างง่าย         
5. การแก้สมการกำลังสองอย่างง่ายโดยใช้ความรู้เรื่องกรณฑ์   
6. การประมาณค่า           
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม     
1. การแยกตัวประกอบ         
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีมากกว่า 2     
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 7 พาราโบลา         
1. รูปแบบของสมการพาราโบลา       
2. การเขียนกราฟพาราโบลา         
3. การอ่านสมการพาราโบลา         
4. การหาจุดตัดของกราฟพาราโบลา       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 8 อสมการ           
1. การใช้เส้นจำนวนแสดงการไม่เท่ากันของจำนวนจริง   
2. สมบัติของการไม่เท่ากัน         
3. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว         
4. โจทย์ปัญหาเรื่องอสมการ         
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 9 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น         
1. การนับเบื้องต้น           
2. ความน่าจะเป็น           
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 10 สถิติ           
1. กระบวนการทางสถิติ         
2. การแจกแจงความถี่ของข้อมูล       
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง       
4. การวัดการกระจายของข้อมูล         
5. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 11 เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
1. เสริมทักษะกระบวนการเรื่องเรขาคณิต       
2. เสริมทักษะกระบวนการเรื่องมุมภายในของรูปเหลี่ยม     
3. เสริมทักษะกระบวนการที่ได้จากการศึกษาเรื่องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
4. เสริมทักษะกระบวนการเรื่องตรีโกณมิติ       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 12 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์     
1. ประโยคทางคณิตศาสตร์ที่มีตัวเชื่อม ถ้า...แล้ว, ...ก็ต่อเมื่อ...  
2. คำอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์         
3. ทฤษฎีบท           
4. การพิสูจน์รูปเรขาคณิต         
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 13 ระบบสมการ         
1. การแก้ระบบสมการ         
2. การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 14 วงกลม           
1. ทฤษฎีบทของวงกลม         
แบบทดสอบ           
เฉลย             
บทที่ 15 เศษส่วนของพหุนาม         
1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม       
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม       
3. โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนาม       
แบบทดสอบ           
เฉลย             
ดัชนี