วิชาชีพพื้นฐาน

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305818100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :นพมาตร์ วาดเมือง

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการเรียนพิมพ์ดีดอังกฤษ 
1. ประวัติความเป็นมาเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
2. ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด 
3. เทคนิคเบื้องต้นในการพิมพ์ดีด 
4. ข้อเสนอแนะในการพิมพ์ 
5. ข้อควรปฏิบัติเพื่อเป็นกิจนิสัยที่ดีในห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
6. การบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
7. การบำารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพิมพ์สัมผัสแป้นเหย้า A S D F J K L ; 
การวางนิ้วเคาะแป้นเหย้า A S D F J K L ; 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพิมพ์สัมผัสแป้น R T Y U 
การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น R T Y U 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพิมพ์สัมผัสแป้น E I G H 
การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น E I G H 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพิมพ์สัมผัสแป้น V B N M 
การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น V B N M 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพิมพ์สัมผัสแป้น C W , . 
1. การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น C W , . 
2. การพิมพ์อักษรตัวใหญ่ 
3. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การพิมพ์สัมผัสแป้น X O : / ! 
การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น X O : / ! 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพิมพ์สัมผัสแป้น Q P Z % ? 
การวางนิ้วและการก้าวนิ้วดีด/เคาะแป้น Q P Z % ? 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การคำนวณคำสุทธิ 
1. การสร้างทักษะในการพิมพ์ 
2. การคิดคำสุทธิ 
3. การจดบันทึกสถิติที่พิมพ์ได้ 
4. การพิมพ์ทบทวนแป้นอักษร A-Z 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพิมพ์สัมผัสแป้นตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ 
1. การพิมพ์สัมผัสแป้นตัวเลข 
2. การพิมพ์สัมผัสแป้นเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำ
การพิมพ์แบบขั้นบันได 5 ขั้น 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การพิมพ์วางศูนย์และการพิมพ์บัญชร 
1. การพิมพ์วางศูนย์ 
2. การพิมพ์บัญชร 
3. วิธีการตีตาราง 
4. ข้อควรทราบในการผลิตงานพิมพ์ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบที่นิยม 
1. ส่วนต่างๆ ของจดหมายธุรกิจ 
2. แบบของเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้พิมพ์จดหมาย 
3. รูปแบบการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ 
บรรณานุกรม 
ดัชนี