วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 6 ปีที่ 33 เดือนพฤศจิกายน 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 6 ปีที่ 33 เดือนพฤศจิกายน 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 6 ปีที่ 33 เดือนพฤศจิกายน 2556

รหัสหนังสือ : 4400056006

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Zootime
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์ 
  คณิตฯ พื้นฐาน: ทศนิยมและเศษส่วน
  คณิตฯ เพิ่มเติม: การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
วิทยาศาสตร์
  บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ
ภาษาไทย
  เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด, เที่ยวท่าเรือ, กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา,
  คำวิเศษณ์, คำอุทาน, มารยาทในการชมการแสดง,
  การเขียนบรรยายและการเขียนเชิงพรรณนา, การใช้ความเปรียบ,
  ประโยค (ส่วนประกอบของประโยค)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หน้าที่พลเมือง (1)
ภาษาอังกฤษ
  Grammar Points: Adjective and Adverb
  Dialogues
  Vocabulary and Reading Comprehension
Toonpedia
มัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์
  คณิตฯ พื้นฐาน: ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  คณิตฯ เพิ่มเติม: การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
วิทยาศาสตร์
  แรงในชีวิตประจำวัน
  รื่นเริงเพลงรำวง, พอใจให้สุข, รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก,
  การละเล่นพื้นบ้าน, คำกริยา, คำวิเศษณ์, วลีและกริยาวลี,
  ความรู้เรื่องกลอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เศรษฐศาสตร์ (2), ประวิติศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษ
  Grammar Points: Conditional Sentence
  Dialogues
  Vocabulary and Reading Comprehension
ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์
  คณิตฯ พื้นฐาน: อสมการ
  คณิตฯ เพิ่มเติม: ระบบสมการ
วิทยาศาสตร์
  ปฏิสัมพัทธ์ในระบบสุริยะ
ภาษาไทย
  พระบรมราโชวาท, อิศรญาณภาษิต, บทพากย์เอราวัณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เศรษฐศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ
  Grammar Points: Relative Clause
  Dialogues
  Vocabulary and Reading Comprehension
ส่วนเสริม
I T…I Teens
แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ
เจ้านายองค์สำคัญ
กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์
ที่สุดในโลก
give-gift game
สถานีแม็ค