แม็คประถมปลาย เล่มที่ 6 ปีที่ 29 พฤศจิกายน 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 6 ปีที่ 29 พฤศจิกายน 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 6 ปีที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รหัสหนังสือ : 4350056006

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Computer Kids : Hi! Tech
ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ
ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์ 
การวัด
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา
ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช 
สนุกสนานกับการเล่น, หนูเอยจะบอกให้, ดวงจันทร์ของลำเจียก, ประโยค,
การเขียนจดหมาย, การบันทึกความรู้, การเขียนย่อความ, การเลือกหนังสืออ่าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :
อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์ 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (2)
ภาษาอังกฤษ: อ.บุญโฮม ชูสกุล 
Verb to be (is, am, are), Verb to do(do, does),
Verb to have(has, have)
เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา 
ทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ 
เสียงกับการได้ยิน
ภาษาไทย : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง : เริงลีลาศ, ชีวิตมีค่า : กีสาโคตรมีเถรี, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน,
การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร, การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์,
การเขียนบันทึกจากการอ่าน, การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
หรือผู้ปกครอง, อักษรย่อ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (1)
ภาษาอังกฤษ: อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย 
Verb ( Finite Verbs & Auxiliary Verbs)
OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า 
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์ 
ทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล 
วงจรไฟฟ้า
ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน, ช้อนกลางสร้างสุขภาพ, อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี,
ความหมายของประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร, การอ่านเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช 
ภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ 
Past Simple Tense และ Present Perfect Tense
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา 
Brain Exercise : อมยิ้ม 
อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ 
เปิดบ้านสุขศึกษา : พี่ลาปิน