ประถมศึกษา 4

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.4 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.4 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.4 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1341208110

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :พัชรา รักษ์แก้ว

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

         ขยันก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และ ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

Unit 1 Nouns/some & any 
- Nouns
- some & any
- Exercises
Unit 2 This-That/These-Those/Verb to be
- This-That
- These-Those
- Verb to be
- Exercises
Unit 3 There is-There are/Verb to have
- There is-There are
- Verb to have
- Exercises
Unit 4 Numbers
- Numbers
- การอ่านจำนวนตัวเลขต่างๆ
- การอ่านเลขบ้าน (Number of the house)
- การอ่านวันที่ เดือน และปี
- Exercises
Unit 5 Times
- Times
- วิธีการอ่านนาฬิกา
- Exercises
Unit 6 Present Simple Tense
- Negative Form (ประโยคปฎิเสธ)
- Exercises
Unit 7 Possessive Adjectives/Possessive Pronouns/Possessive Nouns
- Exercises
Unit 8 Preposition
- Exercise
Unit 9 Present Continuous Tense
- Exercises
Unit 10 Question Words
- Exercises
Unit 11 Conversations
- Exercises
Unit 12 Command/Request/Signs
- Exercises
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2