มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย

CORE O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย

CORE  O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย

รหัสหนังสือ : 1500109100

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :เพชร วิจิตรนาวิน

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 42 บาท

ราคาพิเศษ : 98 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือ Core O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทบทวนความรู้ทางด้านภาษา
และวรรณคดี ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบ O-NET อันเป็นประตูเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนประกอบสำคัญของหนังสือ คือ หน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลางในระดับมัธยมศึกษษตอนปลายและแบบฝึกหัด
ทบทวน โดยลำดับเนื้อหาและความยาก รวมทั้งแทรกเกร็ดความรู้ภาษาไทยเพื่อช่วยเติมเต็มความรู้และ
ทักษะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่าน 
- การอ่านสรุปสาระสำคัญ
- การอ่านตีความ แปลความ ขยายความ
แบบทดสอบ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียน
- เรียงความ
- การย่อความ
- การเขียนรายงาน
- การเขียนรายงานการประชุม
- การเขียนแสดงทรรศนะ
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
- การวิเคราะห์สารที่ได้จากการฟังและการดู
- การพูดในโอกาสต่างๆ
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
- ธรรมชาติของภาษา
- ลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างของภาษา
- พลังของภาษา
- ลักษณะของภาษาไทย
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำกับความหมาย
- คำพ้อง
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำไทยและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- คำไทย
- คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต
- คำที่มาจากภาษาอังกฤษและคำทับศัพท์
- คำที่มาจากภาษาเขมร
- คำที่มาจากภาษาจีน
- คำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น
- คำที่มาจากภาษาชวา-มลายู
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สำนวน ระดับภาษา และคำราชาศัพท์
- สำนวน
- ระดับภาษา
- ราชาศัพท์
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสร้างคำในภาษาไทย
- คำประสม
- คำซ้อน
- คำซ้ำ
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทาน
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กลุ่มคำและประโยค
- กลุ่มคำ
- ประโยค
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 คำสมาสและคำสนธิ
- คำสมาส
- คำสนธิ
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ร้อยกรอง
- กาพย์
- โคลง
- ฉันท์
- กลอน
- ร่าย
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การวิเคราะห์แนวคิดและคุณค่างานประพันธ์
- การวิเคราะห์แนวคิดในงานประพันธ์
- การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
- กลวิธีการประพันธ์
- การวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 วรรณคดี ม.4
- นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ
- อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
- นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
- นิราศนรินทร์คำโคลง
- หัวใจชายหนุ่ม
- ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
- มงคลสูตรคำฉันท์
- มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณคดี ม.5
- มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา
- คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 วรรณคดี ม.6
- สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
- สามัคคีเภทคำฉันท์
- เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
- ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ
- กาพย์เห่เรือ
- ขัตติยพันธกรณี
แบบทดสอบ
บรรณานุกรม