ประถมศึกษา 5

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.5 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.5 (ปรับปรุง)

ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.5 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1361212110

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :พัชรา รักษ์แก้ว

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

         ขยันก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และ
ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป


:: สารบัญ

Unit 1 Number 
- Number (จำนวนและตัวเลข)
- การอ่านจำนวน ตัวเลขต่างๆ
- Important Day in Thailand
- Exercises
Unit 2 Vocabulary
- Exercises
Unit 3 There is/There are-Verb to have
- There is/There are
- Verb to have
- Exercises
Unit 4 Adjective
- Exercises
Unit 5 much/many-How much/How many
- much/many
- How much/How many
- Exercises
Unit 6 Time
- Exercises
Unit 7 Present Simple Tense
- หลักการใช้ Present Simple Tense
- ลักษณะของประโยค Present Simple Tense
- Exercises
Unit 8 Preposition
- ประเภทของ Preposition
- Exercises
Unit 9 Occupation
- Exercises
Unit 10 can/can’t
- Can
- Can’t
- Exercises
Unit 11 Question Word
- Exercises
Unit 12 Past Simple Tense
- หลักการใช้ Past Simple Tense
- ลักษณะของประโยค Past Simple Tense
- Exercises
Unit 13 Imperative Sentence/Sign-Symbol-Notice
- Imperative Sentence
- Sign-Symbol-Notice
- Exercises
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2