ประถมศึกษา 2

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1321204110

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

- ใหม่! ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตร
- เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้าในระดับชั้น ป.6
- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

:: สารบัญ

Unit 1 Good Morning, Manop. 
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 2 He and She
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 3 Walk, Walk and Walk
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 4 Big Eyes
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 5 My Ruler
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 6 In the Box
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 7 How Many Legs?
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading
Unit 8 It’s One o’clock.
✎ Vocabulary
✎ Grammar
✎ Reading