แม็คประถมปลาย เล่มที่ 7 ปีที่ 29 ธันวาคม 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 7 ปีที่ 29 ธันวาคม 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 7 ปีที่ 29 ธันวาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4350056007

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Computer Kids : Hi! Tech 
OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า 
ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์ 
พื้นที่, เงิน
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
การดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1)
ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช 
คนดีศรีโรงเรียน, มลพิษในชีวิตประจำวัน, ห้องสมุดป่า, การพูด
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์ 
ประวัติศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษ: อ.บุญโฮม ชูสกุล 
Adjective และ Yes / No Question
สถานีแม็ค : กอง บ.ก. 
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา 
บทประยุกต์
วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ 
ลม ฟ้า อากาศ (ตอนที่ 1)
ภาษาไทย : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 
ปลอดภัยไว้ก่อน, โคลงโลกนิติ, ภาษาพูด ภาษาเขียน, ภาษาถิ่น,
การพูดแสดงความรู้ความคิด, การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า จากการฟัง
การดู และการสนทนา, โครงงาน, การเลือกหนังสืออ่าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (2)
ภาษาอังกฤษ: อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย 
Prepositions and Or-Questions
ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ 
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์ 
การหารทศนิยม, รูปสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม
วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล 
หินและการเปลี่ยนแปลง
ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 
สวยร้ายสายลับ, สี่ศิษย์พระดาบส, ศึกสายเลือด, การเขียนและการคัดลายมือ,
การพัฒนางานเขียน, การอ่านแผนที่ แผนผัง, การโฆษณา, การเจรจาต่อรอง,
การพูดรายงาน, การพูดโต้วาที
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช 
ประวัติศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ 
Future Simple Tense
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา 
เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก 
Brain Exercise : อมยิ้ม