วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 7 ปีที่ 33 เดือนธันวาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 7 ปีที่ 33 เดือนธันวาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 7 ปีที่ 33 เดือนธันวาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4400056007

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์
- คณิตฯ พื้นฐาน: การประมาณค่า
- คณิตฯ เพิ่มเติม: พหุนาม
วิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนที่
ภาษาไทย 
คิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้, บ.ก. ที่รัก, ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา,
การแสดงความเห็นและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น,
เจตนาในการสื่อสาร, การเขียนจดหมาย, คำนำหน้านาม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้าที่พลเมือง (2)
ภาษาอังกฤษ 
Grammar Points: Comparison of Adjectives and Adverbs
Dialogues

Vocabulary and Reading Comprehension

 

 

 

 

 

 

Toonpedia

มัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์ 
- คณิตฯ พื้นฐาน: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
- คณิตฯ เพิ่มเติม: สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
วิทยาศาสตร์ 
อาหารกับการดำรงชีวิต
ภาษาไทย 
ถกประเด็นทำเป็นรายงาน, ความรับผิดชอบ,
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง, การประชุม, เรียงความ,
ประโยคในภาษาไทย, คำลักษณนาม, คำบุพบท
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ 
Grammar Points: Active and Passive Voice
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
 

ภาษาไทย ง่ายนิดเดียว

มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์ 
- คณิตฯ พื้นฐาน: ความน่าจะเป็น
- คณิตฯ เติมเพิ่ม: การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีอวกาศ, แนวโจทย์ O-NET
ภาษาไทย 
ที่เรียกว่าก้าวหน้า, กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี, บทความ,
การประเมินคุณค่าของบทความ, การบอกทิศทาง,
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษ 
Grammar Points: Direct & Indirect Speech
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
ส่วนเสริม
I T…I Teens 
แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ
เจ้านายองค์สำคัญ
กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์
ที่สุดในโลก 
give-gift game
Zootime
แนะแนวการศึกษา