แม็คประถมปลาย เล่มที่ 8 ปีที่ 29 มกราคม 2557

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 8 ปีที่ 29 มกราคม 2557

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 8 ปีที่ 29 มกราคม 2557

รหัสหนังสือ : 4350056008

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า 
ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์
เศษส่วน
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
การดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)
ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช
อย่างนี้ดีควรทำ, กระดาษนี้มีที่มา, เที่ยวเมืองพระร่วง, การฟังและการดู,
การเขียนรายงาน, การพูดรายงาน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์
ประวัติศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ: อ.บุญโฮม ชูสกุล
Punctuation and Present Continuous Tense
อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
รูปสี่เหลี่ยม, รูปสามเหลี่ยม
วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ลม ฟ้า อากาศ (ตอนที่ 2)
ภาษาไทย : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
ภาษาจรรโลงใจ : พระมะเหลเถไถ, รู้ไว้ได้ประโยชน์ : เกิดแล้วต้องมีชื่อ,
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ, กาพย์ยานี 11, การเขียนแนะนำ, การกรอกแบบรายการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (2)
ภาษาอังกฤษ: อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย
Connectors and Yes-No Questions
Brain Exercise : อมยิ้ม
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์
บทประยุกต์, รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล
แนวข้อสอบ O-NET
ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์
หนึ่งในประชาคม, เสียแล้วไม่กลับคืน, สมุดมิตรภาพ, วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์, คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ, การเขียนจดหมายกิจธุระ,
การดู การฟัง และการอ่านข่าว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช
ประวัติศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ
Connector Word และ Pre O-NET
Computer Kids : Hi! Tech
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา
เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก
ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ