มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504311100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

         หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน เล่มนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การรับรู้ทางดนตรี 
๑.๑ ดนตรีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดง
- การแสดงละคร
- การแสดงโขน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ ดนตรีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับความบันเทิง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับชีวิต
- พิธีกรรมประเภทงานมงคล
- พิธีกรรมประเภทงานอวมงคล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ ดนตรีสากลและนักดนตรีเอกของโลก
- ลักษณะวงดนตรีสากล
- องค์ประกอบของดนตรีสากล
- ชีวประวัตินักดนตรีเอกของโลก
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์งานดนตรี
๒.๑ เสียงดนตรี ชีวิต จิตใจ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ ปรัชญาความงามของดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ ความเชื่อในดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ ประโยชน์ของดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๕ ฟังดนตรีไทย
- ความเข้าใจในการฟังดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๖ มารยาทนักดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๗ ดนตรีเพื่อนบ้านของไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางดนตรี
๓.๑ บทบาทวัฒนธรรมกับงานดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ คุณค่าของงานดนตรี
- คุณค่าดนตรีพื้นบ้านไทยและดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ สุนทรียภาพทางภาษากับการตั้งชื่อเพลงไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๔ คุณค่าความดีงามของดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๕ ค่านิยม อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี