มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2504309100

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

      หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๓
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนศิลปะ
นี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ใ์นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รอบรู้เรื่องนาฏศิลป์และการแสดง 
๑.๑ ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ โขน ละคร รำ ระบำ และการละเล่นพื้นเมือง
- กำเนิดนาฏศิลป์
- ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
- ความเก่าแก่ของตำรานาฏยศาสตร์
- การสร้างโรงละคร
- คำทำนายเกี่ยวกับโรงละคร
- ตำรานาฏศิลป์ไทย
- ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
- โขน
- ละคร
- รำและระบำ
- การละเล่นพื้นเมือง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ นาฏศิลป์สร้างสรรค์
๒.๑ การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงต่าง
- หลักสำคัญในการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การรำมาตรฐานชุด “รำแม่บทเล็ก”
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การจัดการแสดงละคร
- การจัดการแสดงละคร
- คุณค่าของการแสดงละคร
- การจัดกิจกรรมการแสดงละคร
- หลักการจัดเวทีแสดงละคร
- หลักการแสดงการเคลื่อนไหวบนเวทีการแสดงละคร
- การจัดการแสดงนาฏศิลป์บนเวทีแสดง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
๓.๑ ความสวยงามของนาฏศิลป์ไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ การชมนาฏศิลป์อย่างมีคุณค่า
- หลักในการชมนาฏศิลป์อย่างมีคุณค่า
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี