แม็คประถมปลาย เล่มที่ 9 ปีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 9 ปีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 9 ปีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557

รหัสหนังสือ : 4350056009

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ป.4
คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์
ทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์
พฤติกรรมของสัตว์ต่อการดำรงชีวิต
ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช
รักที่คุ้มภัย, ธรรมชาตินี้มีคุณ, ภาษาพูดภาษาเขียน, ภาษาถิ่น, คำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ, การใช้พจนานุกรม, คำประพันธ์ร้อยกรอง, คำราชาศัพท์,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์
ประวัติศาสตร์ (3)
ภาษาอังกฤษ: อ.บุญโฮม ชูสกุล
Wh-question
ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ
ป.5
คณิตศาสตร์ : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
รูปวงกลม
วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ภาษาไทย : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
แรงกระทบ, วิถีไทย, ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี, สำนวน, การคัดลายมือ,
การเขียนคำอวยพร, มารยาทในการฟัง การดู และการสนทนา, การท่องจำ
บทประพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว
ประวัติศาสตร์ (3)
ภาษาอังกฤษ: อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย
Question Word
Brain Exercise : อมยิ้ม
ป.6
คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโลยีอวกาศ
ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์
นิทานแสนสนุก, พ่างเพี้ยงพสุธา, การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ที่ดู และที่ฟัง,
การออกแบบรายการ, ราชาศัพท์, การศึกษาค้นคว้า,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช
แนวข้อสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ
Question Word คำแสดงคำถาม
Computer Kids : Hi! Tech
นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา
OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า
อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ