วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 9 ปีที่ 33 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 9 ปีที่ 33 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

วารสารแม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 9 ปีที่ 33 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

รหัสหนังสือ : 4400056009

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Zootime

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ 
- คณิตฯ พื้นฐาน: กิจกรรมการสำรวจรูปเรขาคณิตสามมิติ
วิทยาศาสตร์
การดำรงชีวิตของพืช
ภาษาไทย
คำเพราะเสนาะทำนอง, นิทานพื้นบ้าน, กลอนสวดและทำนองกลอนสวด,
คำประพันธ์ประเภทกาพย์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points: Auxiliary Verbs Used in Short Responses
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
ที่สุดในโลก
กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
คณิตศาสตร์ 
- คณิตฯ พื้นฐาน: เส้นขนาน
วิทยาศาสตร์
แสงและการมองเห็น
ภาษาไทย
เด็กชายเจ้าปัญญา, กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า, ความรู้เกี่ยวกับนิทาน,
นิทานชาดก, หลักและมารยาทในการฟังและการดู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ (4)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points: Word Formation
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
Toonpedia
มัธยมศึกษาปีที่ 3
 
คณิตศาสตร์ 
- คณิตฯ พื้นฐาน: ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- คณิตฯ เพิ่มเติม: เศษส่วนของพหุนาม
วิทยาศาสตร์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ภาษาไทย
ความรักใดควรใฝ่หา, คำขวัญโน้มจิตโน้มคิดคำคม,
ล้วนบุญคุณอุ้มชีวิตคิดทดแทน, ฉันทลักษณ์ของโคลง,
ประโยคซับซ้อน, คำและสำนวน, คำขวัญ คติพจน์ คำคม และคำสแลง,
การพูดในที่ประชุมชน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ (3)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points: Revision of Tenses, Conditional Sentences,
Wish Expression and Present Subjunctive
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
ส่วนเสริม
 
I T…I Teens
แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ
ภาษาไทยง่ายนิดเดียว
give-gift game