สาขาวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

รหัสหนังสือ : 3306336100

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) และแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมพลเมืองเพื่อเข้าสู่ประชาตมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแปลงหน่วย กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า

1.1 การแปลงหน่วย

1.2 กฎของโอห์ม

1.3 กำลังไฟฟ้า

1.4 พลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เซลล์ไฟฟ้าฃ

2.1 เซลล์ไฟฟ้า

2.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรความต้านทาน

3.1 วงจรอนุกรม

3.2 วงจรขนาน

3.3 วงจรผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้าและวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

4.1 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า

4.2 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลตา

5.1 การแปลงวงจรความต้านทานที่ต่อแบบเดลตาให้เป็นแบบสตาร์

5.2 การแปลงวงจรความต้านทานที่ต่อแบบสตาร์ให้เป็นแบบเดลตา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์

6.1 เมทริกซ์

6.2 ดีเทอร์มิแนนต์

6.3 การแก้สมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วงจรบริดจ์

7.1 วงจรบริดจ์สมดุล

7.2 วงจรบริดจ์ไม่สมดุล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎของเคอร์ชอฟฟ์

8.1 กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์

8.2 กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์

8.3 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เมชเคอร์เรนต์

9.1 วิธีเมชเคอร์เรนต์

9.2 การกำหนดกระแสไฟฟ้าไหลซ้อนลูป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทฤษฎีเธวินินและทฤษฎีนอร์ตัน

10.1 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีเธวินิน

10.1 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีนอร์ตัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 โนดโวลต์เตจ

วิธีการเขียนสมการแรงดันโนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ทฤษฎีการวางซ้อน

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีการวางซ้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด

13.1 ทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด

13.2 การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด