วิชาชีพพื้นฐาน

การบัญชีเบื้องต้น 2

การบัญชีเบื้องต้น 2

การบัญชีเบื้องต้น 2

รหัสหนังสือ : 3305814100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :พัชรา แสนภักดี

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
สำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ
ชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า
1. ความหมายของสินค้า
2. เอกสารประกอบการลงบัญชี
3. เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ใบกำกับภาษี
6. การคำนวณภาษี
7. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
8. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายการปรับปรุง
1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชี
2. ประเภทของรายการปรับปรุง
3. การแก้ไขข้อผิดพลาด
4. การกลับรายการปรับปรุง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระดาษทำการ 8 ช่อง
1. ความหมายของกระดาษทำการ
2. ประโยชน์ของกระดาษทำการ
3. รูปแบบของกระดาษทำการ
4. การจัดทำกระดาษทำการ 8 ช่อง
5. การตีราคาสินค้าคงเหลือ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งบการเงิน
1. ความหมายของงบการเงิน
2. ส่วนประกอบของงบการเงิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
4. การจัดทำงบการเงิน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปิดบัญชี
1. วัตถุประสงค์ของการปิดบัญชี
2. ขั้นตอนการปิดบัญชี
3. งบทดลองหลังปิดบัญชี
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก