มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6 เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2504313100

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

      หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๑
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนศิลปะ
นี้ทันยคุสมัยและทันเหตุการณ์ใ์นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศิลปนิยม 
๑.๑ ศิลปนิยม
- ความหมายของศิลปนิยม
- ขอบข่ายของศิลปนิยม
- ปรัชญาศิลปนิยม
- ความสำคัญของศิลปนิยม
- รูปแบบของศิลปนิยม
- ลักษณะเฉพาะของศิลปนิยม
- คุณค่าและบทบาทของศิลปนิยม
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ หลักการเรียนรู้ทางการเห็น
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ การรับรู้คุณค่าในงานศิลปะ
- หลักการพิจารณาคุณค่าความงามของศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์แบบบูรณาการ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๕ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในงานศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ศิลปะสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้
๒.๑ สารสนเทศทางศิลปะ
- ความหมายของสารสนเทศทางศิลปะ
- รูปแบบของสารสนเทศทางศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การสืบค้นสารสนเทศทางศิลปะ
๒.๓ ภาพเปลือยสื่ออนาจารหรือศิลปะที่งดงาม
- อนาจาร
- ภาพเปลือย
- ศิลปินภาพเปลือย
๒.๔ ภาพการ์ตูนและการ์ตูนเคลื่อนไหว
- ภาพการ์ตูน
- การ์ตูนเคลื่อนไหว
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๕ ภาพวาดคนเต็มตัว
- หลักการวาดภาพคนเต็มตัว
- โครงสร้างสัดส่วนของมนุษย์
- การทรงตัวของมนุษย์
- การทรงตัวและการเคลื่อนไหวของมนุษย์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๖ กระบวนการพัฒนางานศิลปะ
- แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
๓.๑ ศิลปะสากล
- ศิลปะสมัยกลาง
- ศิลปะสมัยฟื้นฟู
- ศิลปะสมัยใหม่
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ ศิลปะไทย
- ศิลปะแบบศรีวิชัย
- ศิลปะแบบทวาราวดี
- ศิลปะแบบลพบุรีหรือละโว้
- ศิลปะแบบสุโขทัย
- ศิลปะแบบล้านนา
- ศิลปะแบบอยุธยา
- ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ ผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของศิลปินไทยและสากล
- ผลงานศิลปะของศิลปินไทย
- ผลงานศิลปะของศิลปินสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี