มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2414316100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

    หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เล่ม ๓ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้
หนังสือเรียนศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานทางนาฏศิลป์และการแสดงละคร 
๑.๑ ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
- ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
- นาฏยศัพท์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ รูปแบบและอิทธิพลของการละครประกอบการแสดง
- ประเภทของละครประกอบการแสดง
- องค์ประกอบสำคัญของละคร
- อิทธิพลของการละคร
- บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การสื่อถ่ายทอดประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
๒.๑ การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง
- การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงรำวงมาตรฐาน
- ขั้นตอนการรำวงมาตรฐาน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การขับร้องประกอบการรำพื้นฐาน
- การรำวงแบบมาตรฐานและการขับร้องเพลงประกอบ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การฟ้อนรำพื้นเมืองประกอบเพลง
- ความเป็นมาของการฟ้อนรำประกอบเพลง
- ประเภทของการฟ้อน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
๓.๑ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ที่งดงามและมีคุณค่า
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ วิวัฒนาการการละครไทย ละครสากล และละครพื้นบ้าน
- ละครไทย
- ละครสากล
- ละครพื้นบ้านกับงานภูมิปัญญาของไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ สุนทรียภาพของการละครไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี