มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504308100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๒
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
เล่มนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รอบรู้ทางดนตรี 
๑.๑ ความสำคัญของดนตรี
- ประวัติความเป็นมาของดนตรี
- ความสำคัญของดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ ยุคสมัยดนตรีไทย
- ประวัติดนตรี เครื่องดนตรี และเพลง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ประเภทของเพลงไทยและการประสมวงดนตรีไทย
- ประเภทของเพลงไทย
- การประสมวงดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์ทางดนตรี
๒.๑ การขับร้องเพลงประเภทต่างๆ
- การขับร้องเพลงไทยเดิม
- การขับร้องเพลงสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การขับร้องประสานเสียง
- การขับร้องประสานเสียง
- ประเภทของเพลงประสานเสียง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลง่ายๆ
- การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด
- วงดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ รักษ์ดนตรี
๓.๑ ประวัติศาสตร์คีตกวีไทยและสากล
- คีตกวีดนตรีของไทย
- คีตกวีดนตรีสากล
๓.๒ อรรถรสในการรับรู้ดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
- หลักและวิธีการตีระนาด
- วิธีการดูแล ซ่อมแซม และเก็บรักษาระนาด
- หลักและวิธีการสีซอ
- วิธีการดูแล ซ่อมแซม และเก็บรักษาซอ
- หลักและวิธีการบรรเลงฆ้องวง
- วิธีการดูแล ซ่อมแซม และเก็บรักษาฆ้องวง
- หลักและวิธีการเป่าขลุ่ย
- วิธีการดูแล ซ่อมแซม และเก็บรักษาขลุ่ย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี