มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ม.3 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1431105110

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :สุชีรา รักษาภักดี

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

 ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ม.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา
และฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

วรรณคดีวิจักษ์
- ภาษาในวรรณคดีไทย
- บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
- นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
- พระบรมราโชวาท
- อิศรญาณภาษิต
- บทพากย์เอราวัณ
- บทอาขยาน
วิวิธภาษา
- อะไรๆ ก็ “ไม่เป็นไร”
- มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
- เช้าฮาเย็นเฮ
- เขียนได้ความตามรูปแบบ
- เพลงนี้มีประวัติ
- มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
- รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
- ที่เรียกว่าก้าวหน้า
- กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี
- คิดดีก็ได้บุญ
- ปาร์ตี้ บาร์บีคิว
- ความรักใดควรใฝ่หา
- คำขวัญโน้มจิต โน้มคิดคำคม
- ล้วนบุญคุณอุ้มชีวิตคิดทดแทน
หลักและการใช้ภาษาไทย
- ภาษาในการสื่อสาร
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทาน
- ความสัมพันธ์ของนามกับกริยา
- ประโยคที่ใช้คำเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน
- การใช้ประโยคกรรม
- ประโยคซับซ้อน
- ความรู้เกี่ยวกับการฟังและการดู
- ภาษากลาง ภาษาราชการ และภาษาถิ่น
- ศัพท์วิชาการและศัพท์บัญญัติ
- ภาษาปาก
- การเปลี่ยนแปลงของภาษา
- คำยืมภาษามอญในภาษาไทย
- คำยืมภาษาต่างประเทศ
- คำทับศัพท์
- คำและสำนวน
- ปริศนาคำทาย ตำนาน ความเชื่อ
- การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
- การจับประเด็นสำคัญ
- เรียนรู้เรื่องโฆษณาและอิทธิพลของภาษาโฆษณา
- การบอกทิศทาง
- จดหมายกิจธุระ
- สารคดีเชิงประวัติ
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
- บทความ
- ฉันทลักษณ์ของโคลง
- คำขวัญ คติพจน์ คำคม และคำสแลง
- การพูดในที่ประชุมชน
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
เฉลย