มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.4 เล่ม1

รหัสหนังสือ : 2504307100

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

      หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนเล่มนี้
ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รับรู้งานศิลปะ 
๑.๑ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุ
- ความหมายขององค์ประกอบศิลป์
- การเกิดองค์ประกอบศิลป์
- ความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์
- ทัศนธาตุ (Element of Arts)
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ หลักการออกแบบเบื้องต้น
- ความหมายของการออกแบบ
- องค์ประกอบของการออกแบบ
- ตัวอย่างการออกแบบเบื้องต้น
- ประเภทของแนวปฏิบัติในการออกแบบ
- แนวปฏิบัติในการออกแบบ
- ประเภทรูปทรงในการออกแบบ
- หลักการออกแบบ
- งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
- ความคิดเห็นด้านการออกแบบ
- ลำดับขั้นของการปฏิบัติการออกแบบ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ อิทธิพล รูปแบบ ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย-สากล
- อิทธิพลศิลปะ
- รูปแบบยุคสมัยของศิลปะ
- วิวัฒนาการ อิทธิพล รูปแบบ ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ศิลปะโลก
- ลำดับยุคสมัยของศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ
๒.๑ การออกแบบตัวอักษร
- หลักการออกแบบตัวอักษร
- วิวัฒนาการของอักษรไทย
- ชนิดของตัวอักษรไทย
- รูปแบบของอักษรไทย
- หลักการออกแบบเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การออกแบบสัญลักษณ์
- ประโยชน์ของสัญลักษณ์
- หลักการออกแบบสัญลักษณ์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การออกแบบแผ่นภาพโปสเตอร์
- ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของ
การออกแบบแผ่นภาพโปสเตอร์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศิลปะนิยม
๓.๑ ความงามและการรับรู้คุณค่าในศิลปะ
- ความงาม
- ทฤษฎีแห่งความงาม
- การรับรู้คุณค่าความงาม
- คุณค่าในศิลปะ
๓.๒ การวิจารณ์งานศิลปะ
- เกณฑ์การวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์
- คุณสมบัติของนักวิจารณ์
- การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการตัดสินคุณค่าทางศิลปะแบบต่างๆ
- ขั้นตอนในการพิจารณาผลงานศิลปะเพื่อนนำสู่การวิจารณ์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี