มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.3 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.3 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐานทัศนศิลป์ ม.3 เล่ม1

รหัสหนังสือ : 2434307100

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนเล่มนี้
ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กระบวนการทางศิลปะ 
๑.๑ กระบวนการถ่ายทอดงานทัศนศิลป์
- ลักษณะการถ่ายทอดงานศิลปะ
- การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในงานศิลปะ
- วิธีการถ่ายทอดงานศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ (สี แสงเงา พื้นผิว บริเวณว่าง และมิติ)สร้างงาน
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสี
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแสงเงา
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นผิว
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบริเวณว่างและมิติ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ หลักความงาม
- การรับรู้ความงาม
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สร้างสรรค์งานศิลปะ
๒.๑ เทคนิคการสร้างงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
- เทคนิคงานจิตรกรรม
- เทคนิคงานประติมากรรม
- เทคนิคภาพพิมพ์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ งานออกแบบศิลปะสื่อประสม
๒.๓ งานออกแบบศิลปะประดิษฐ์
- ประเภทของงานศิลปะประดิษฐ์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ ศิลปะกับเทคโนโลยี
- โปรแกรมเพ้นต์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๕ ศิลปะในชีวิตประจำวันกับการประยุกต์ใช้
- ศิลปะกับการแต่งกาย
- ศิลปะกับความประณีตสวยงาม
- ศิลปะกับการประยุกต์ใช้สอย
- ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ศิลปะกับการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียะทางศิลปะ
๓.๑ ความงามของศิลปะ
- คุณค่าความงามของศิลปะ
๓.๒ การแสดงความคิดเห็นในงานศิลปะ
- การแสดงความคิดเห็นในงานศิลปะประเภทต่างๆ
- แนวทางปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นในงานศิลปะ
- หลักการปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นในงานศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ การจัดนิทรรศการศิลปะ
- รูปแบบของนิทรรศการ
- การวางแผนการจัดนิทรรศการ
- การออกแบบการจัดนิทรรศการ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล
๔.๑ วัฒนธรรมการสร้างงานศิลปะไทยและสากล
- ศิลปะไทย
- ศิลปะสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๒ หลักการเขียนภาพและปั้นรูปวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
- หลักการเขียนภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
- หลักการปั้นรูปวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๓ คุณค่าและการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี