มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.6 เล่ม3

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.6 เล่ม3

หนังสือเรียนพื้นฐานนาฏศิลป์ ม.6 เล่ม3

รหัสหนังสือ : 2504315100

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

         หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๓
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนศิลปะ
นีทั้นยุคสมัยและทันเหตุการณใ์นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การแสดงนาฏศิลป์ 
๑.๑ ศิลปะการแสดง
- ความหมายของศิลปะการแสดง
- ขอบเขตของศิลปะการแสดง
- การแสดงบัลเลต์
- การแสดงโมเดิร์น ดานซ์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ ศิลปะการละคร
- องค์ประกอบของละคร
- ประเภทของละคร
- การจัดการแสดงละคร
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ละครสร้างสรรค์
- ประโยชน์ของละครสร้างสรรค์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
๒.๑ นาฏศิลป์ไทย
- ศิลปะนาฏศิลป์ไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ ระบำและรำ
- ระบำ
- รำ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ ละครและโขน
- ละคร
- โขน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ การละเล่นพื้นเมืองของไทย
- เพลงพื้นเมือง
- การแสดงพื้นเมือง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การฝึกทักษะทางนาฏศิลป์
๓.๑ ฝึกรำภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
- ฝึกการประดิษฐ์ท่ารำจากท่าธรรมชาติ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
- ฝึกการประดิษฐ์ท่ารำประกอบคำพูดหรือบทร้อง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ ฝึกรำนาฏยศัพท์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ ฝึกรำระบำมยุราภิรมย์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี