มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนพื้นฐานดนตรี ม.1 เล่ม2

หนังสือเรียนพื้นฐานดนตรี ม.1 เล่ม2

หนังสือเรียนพื้นฐานดนตรี ม.1 เล่ม2

รหัสหนังสือ : 2414315100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

     หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๒
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
เล่มนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานงานดนตรี 
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานดนตรี
- ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย
- ยุคสมัยกับวัฒนธรรมดนตรีไทย
- การกำเนิดเครื่องดนตรีไทยในรัชสมัยต่างๆ
- ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
- ลักษณะวงดนตรีไทย
- ศัพท์สังคีตดนตรี
- สัญญาณมือที่ใช้แทนเสียง
- องค์ประกอบของดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การสื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล
๒.๑ การขับร้องเพลงประสานเสียง
- ประโยชน์ของการขับร้องเพลงประสานเสียง
- ประเภทของเพลงประสานเสียง
- หลักการขับร้องเพลงประสานเสียง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ จังหวะดนตรีประกอบเพลง
- จังหวะดนตรี
- เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
- ลีลาของจังหวะ
- การฝึกเคาะจังหวะ
- กิจกรรมการเคาะจังหวะพื้นฐาน
- เครื่องกำกับจังหวะของไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การอ่านโน้ตเบื้องต้น
- การอ่านโน้ต
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ การขับร้องเพลงเบื้องต้น
- การขับร้องเพลง
- ประเภทของการขับร้อง
- การฝึกขับร้องเพลง
- การฝึกขับร้องเพลงตามระดับเสียงดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางดนตรี
๓.๑ คุณค่าการฟังดนตรีและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
- สุนทรียภาพทางดนตรี
- วิธีการฟังดนตรีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า
- หลักในการฟังดนตรีไทย
- ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดนตรีไทย
- การอนุรักษ์ดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี