มัธยมศึกษาปีที่ 6

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.6

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.6

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.6

รหัสหนังสือ : 1542313100

จำนวน : 408 หน้า

ผู้แต่ง : โกรบ มุทาพร

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

-  เน้นเทคนิคการคิดคำนวณ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

-  เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

-  เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม 
1. ลำดับ
1.1 ลำดับเลขคณิต
1.2 ลำดับเรขาคณิต
2. ลิมิตของลำดับ
2.1 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของลำดับ
3. อนุกรม
3.1 อนุกรมเลขคณิต
3.2 อนุกรมเรขาคณิต
4. ผลบวกของอนุกรมอนันต์
4.1 ลำดับผลบวกย่อยของอนุกรม
4.2 ผลบวกของอนุกรมเลขคณิตอนันต์
4.3 ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตอนันต์
5. อนุกรมเฉพาะแบบ Δ+ΔΔ+ΔΔΔ+...
6. อนุกรมเฉพาะแบบเศษส่วนย่อย 
แบบทดสอบ 
เฉลย
บทที่ 2 แคลคูลัส
1. ลิมิตของฟังก์ชัน
1.1 ลิมิตด้านเดียว
1.2 ลิมิตสองทาง
1.3 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน
1.4 ลิมิตอนันต์
1.5 ลิมิตที่อนันต์
1.6 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตที่อนันต์
2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
2.1 ฟังก์ชันต่อเนื่อง
2.2 ฟังก์ชันต่อเนื่องด้านเดียว
2.3 ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง
3. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
3.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3.3 การประยุกต์ของอนุพันธ์
4. การอินทิเกรต
4.1 ปฏิยานุพันธ์
4.2 อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
4.3 อินทิกรัลจำกัดเขต
4.4 พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
แบบทดสอบ
เฉลย
บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น
1. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
2. ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
แบบทดสอบ
เฉลย
บทที่ 4 สถิติ (ตอนที่ 1)
1. สถิติและข้อมูล
1.1 ความหมายของสถิติ
1.2 สถิติกับการตัดสินใจและการวางแผน
1.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
2.2 ความถี่สะสม
2.3 ความถี่สัมพัทธ์และความถี่สะสมสัมพัทธ์
2.4 การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
3. สัญลักษณ์แทนการบวก
4. ค่ากลางของข้อมูล
4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.2 มัธยฐาน
4.3 ฐานนิยม
4.4 ค่ากึ่งกลางพิสัย
4.5 การใช้ค่ากลางของข้อมูล
4.6 สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง
5. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
5.1 การหาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
5.2 การหาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ในแต่ละค่า
5.3 การหาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น
6. การวัดการกระจายของข้อมูล
6.1 การวัดการกระจายสัมบูรณ์
6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล
6.3 แผนภาพกล่อง
7. การสำรวจความคิดเห็น
7.1 ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความคิดเห็น
7.2 ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
7.3 การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
แบบทดสอบ
เฉลย
บทที่ 5 สถิติ (ตอนที่ 2)
1. การวัดการกระจายสัมพัทธ์
2. การแจกแจงปกติ
2.1 ค่ามาตรฐาน
2.2 พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
3.1 แผนภาพการกระจาย
3.2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา
แบบทดสอบ
เฉลย
ดัชนี