มัธยมศึกษาปีที่ 1

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412212100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบ 800 ข้อ พร้อมเฉลย

- ข้อสอบตรงตามมาตรฐาน และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้า

- ทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

 

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืช

- ส่วนประกอบของพืช

- การสร้างอาหารของพืช

- การลำเลียงในพืช

- การสืบพันธุ์ของพืช

- การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการจำแนก

- สสารและสาร

- การจำแนกประเภทของสาร

- สารกับการจัดเรียงอนุภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารละลาย

- สมบัติของสารละลาย

- ความเข้มข้นของสารละลาย

- การเตรียมสารละลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารละลายกรด-เบส

- ความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำวัน

- สมบัติของสารละลายกรด-เบส

- ค่า Ph กับความเป็นกรด-เบสของสาร

- สารละลาย-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของวัตถุ

- ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์

- การเคลื่อนที่ของวัตถุ

- การกระจัด ความเร็ว และอัตราเร็ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พลังงานความร้อน

- พลังงานความร้อน

- สมดุลความร้อน

- การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน

- บรรยากาศ

- สมบัติของอากาศ

- เมฆ หมอก และน้ำค้าง

- ลมและพายุ