มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง ชีววิทยา

เก็งข้อสอบรับตรง ชีววิทยา

เก็งข้อสอบรับตรง ชีววิทยา

รหัสหนังสือ : 1922601100

จำนวน : 272 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 42 บาท

ราคาพิเศษ : 98 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง โดยผ่านClearing house รวมทั้งการสอบ O-NET และ PAT ในระบบAdmission  หนังสือเล่มนี้จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน 1 เป็นข้อสอบจำแนกเนื้อหาตามแต่ละเรื่อง และ 2 เป็นชุดข้อสอบที่สอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อีกทั้งสามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

 

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

เรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

เรื่องที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

เฉลยเรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

เฉลยเรื่องที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบส่วนที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

เฉลย ชุดที่ 1

เฉลย ชุดที่ 2

เฉลย ชุดที่ 3