มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.2 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.2 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.2 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2424308100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

   หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
เล่มนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานทางดนตรี 
๑.๑ องค์ประกอบของเสียงดนตรี
- เสียง
- จังหวะ
- ทำนอง
- เสียงประสาน
๑.๒ องค์ประกอบของดนตรีไทย
- บันไดเสียง
- จังหวะเพลงไทย
- ทำนองเพลงไทย
- การประสานเสียงเพลงไทย
- รูปแบบเพลงไทย
- อารมณ์เพลงในเพลงไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ การขับร้องเพลงไทย
- ความหมายของการขับร้อง คีตศิลป์ และเพลงไทย
- การขับร้องเพลงไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ การประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล
- การประสมวงดนตรีไทย
- การประสมวงดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๕ เพลงไทยสากล
- ประเภทของเพลงไทยสากล
- ความรู้พื้นฐานเพลงสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๖ ตัวโน้ตสากล
- ลักษณะเฉพาะของตัวโน้ต
- การเปรียบเทียบจังหวะของตัวโน้ต
- การเพิ่มค่าตัวโน้ต
- เครื่องหมายหยุด
- จังหวะ
- บรรทัด ๕ เส้น
- กุญแจประจำหลักหรือเครื่องหมายกำ�กับบรรทัด
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๗ โน้ตดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะการถ่ายทอดทางดนตรี
๒.๑ การขับร้อง บรรเลงเพลงประกอบการฟ้อนรำ
- เพลงที่ใช้ประกอบการฟ้อนรำ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ ดนตรีเล่นง่าย
- ขลุ่ยไทย
- วิธีเลือกขลุ่ย
- วิธีเก็บรักษาขลุ่ย
- ขั้นตอนการฝึกเป่าขลุ่ย
- การฝึกเป่าขลุ่ยโดยใช้โน้ตสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางดนตรี
๓.๑ ทักษะการรับรู้ทางดนตรีด้วยการฟัง
- หลักในการฟังดนตรี
- ลักษณะการฟังดนตรี
- วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการฟังดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ ดนตรีกับชีวิต
- แนวทางในการสร้างสรรค์งานดนตรี
- แนวทางในการนำดนตรีไปใช้ในชีวิต
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางดนตรี
- พื้นฐานความเข้าใจในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางดนตรี
- กิจกรรมการทดลองปฏิบัติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
แต่งเพลงง่ายๆ ตามจังหวะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๔ มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย
- การไหว้ครูดนตรีไทย
๓.๕ อิทธิพลดนตรีกับสังคม
๓.๖ อิทธิพลดนตรีกับงานวัฒนธรรม
- ภูมิปัญญาความเป็นไทย
- ภูมิปัญญาไทยกับงานดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี