มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504314100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๒
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
เล่มนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สังคีตนิยม 
๑.๑ ดนตรีไทย
- การประสมวงดนตรีไทย
- ดนตรีไทยประกอบการแสดง
- ดนตรีไทยประกอบพิธีต่างๆ
- ประวัติและผลงานดีเด่นของศิลปินนักดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ ดนตรีสากล
- องค์ประกอบที่สำคัญของดนตรี
- ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ นานาทัศนะดนตรีกับสังคม
๒.๑ พระราชอัจฉริยภาพในทางดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ องค์ดุริยางคศิลป์ด้านดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ เพลงไทยที่ใช้ชื่อต่างชาติ
- เพลงสำเนียงภาษาเขมร
- เพลงสำเนียงภาษาแขก
- เพลงสำเนียงภาษาพม่า
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาคุณค่าและการปฏิบัติดนตรี
๓.๑ ศิลปะดนตรีคุณค่าที่ควรรู้
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
- การฝึกตีระนาดทุ้ม
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี