มัธยมศึกษาปีที่ 6

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.6

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.6

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.6

รหัสหนังสือ : 1911203100

จำนวน : 356 หน้า

ผู้แต่ง :อติมา แก้วสอาด

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด GOAL ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียนปกติ หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ

:: สารบัญ

เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification

กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ Error Identification

ประเด็นโจทย์ที่มักถามใน Error Identification

Error Identification

- Noun (คำนาม)

- Pronoun (คำสรรพนาม)

- Verb (คำกริยา)

- Adjective/Adjective Clause

- Adverb/Adverb Clause

- Preposition/Prepositional Phrase

- Conjunction

- Word Order (การลำดับคำ)

- Word Form (รูปคำ)

- Word Choice (การเลือกใช้คำ)

- Redundancy (การใช้คำฟุ่มเฟือย)

- Parallel Structure (รุปโครงสร้างขนาน)

- Comparison (การเปรียบเทียบ)

- Conditional Sentence (If-Clause)

- Infinitive/Gerund 

สรุปหลักไวยกรณ์

Word Form

- Word Building

- ความแตกต่างระหว่าง Adjective/ Adverb

Sentence Pattern

- Simple Sentence

- Compound Sentence

- Complex Sentence

- Compound-Complex Sentence

Adjective Clause

- การลดรูป Adjective Clause

- ข้อควรระวังในการเขียนประโยค Adjective Clause

Adverb Clause

- ประเภทของ Adverb Clause

- การลดรูป Adverb Clause

Noun Clause

- หลักการใช้ Noun Clause

Conjunction

Word Choise

- Wrong Chioce of Make or Do

- Expressions with Make

- Expressions with Do

- Wrong Chioce of So,Such,Too,and As

- Wrong Chioce of Much or Many

- Wrong Chioce of Like or As

- Wrong Chioce of Confusing Words

Verb

- Errors in Subject – Verb Agreement

- Errors Involving Tense

- ข้อห้ามการใช้คำกริยาที่มีรูป ing-forms

- Incorrect Verb Forms

Participle

- การใช้ Present Participle (v.ing)

- การใช้ Past Participle (v.3)

- ข้อสรุปการใช้ Participle Phrase

Appositive

Misplaced Modifier

เทคนิคพิชิตการอ่าน

การหาหัวเรื่อง

การหา Main Idea

- การหา main idea จาก paragraph (ย่อหน้า)

- การหา main idea จากบทอ่านหลายย่อหน้า

- การหา main idea ทีมีลักษณะแบบบอกเป็นนัย

การเดาคำศัพท์

- ประเภทของ context clues

Reference

การอ่านเชิงวิเคราะห์

- การใช้นัยและการอนุมาน

การหา Tone และ Mood

การอ่าน Note

การอ่านประกาศรับสมัครงาน

เทคนิคพิชิตการสนทนา

Pleasure and Displeasure

Like and Dislike

Interrupting

Changing the topic of conversation

Command, Prohibition, and Compliance

Borrowing and Lending

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

- การถามทิศทาง

- การคุยทางโทรศัพท์

- การสนทนาที่ร้านอาหาร

- การซื้อของ

- การสนทนาที่โรงพยาบาลและการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ