มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม. 3 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม. 3 เล่ม 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม. 3 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2434308100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

        หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
ศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รอบรู้เรื่องศิลปะการดนตรี 
๑.๑ องค์ประกอบของดนตรี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ ความเป็นมาและยุคสมัยของดนตรี
- เครื่องดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
- เครื่องดนตรีสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ดนตรีแนวเพลงไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ ดนตรีแนวเพลงไทยสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๕ ดนตรีแนวเพลงสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๖ ความเป็นมาและยุคสมัยของดนตรี
- ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- ความสัมพันธ์ทางด้านประเพณี
- ความสัมพันธ์ทางด้านวรรณกรรม
- ความสัมพันธ์ทางด้านการละเล่น
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะทางด้านดนตรี
๒.๑ คีตกวีดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ หลักการฟังและขับร้องเพลงไทย
- หลักการฟังเพลงไทย
- หลักการขับร้องเพลงไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ หลักการขับร้องเพลงสากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ การบรรเลงดนตรี
- การบรรเลงกีตาร์โปร่ง
- ส่วนประกอบของกีตาร์โปร่ง
- การตั้งสายกีตาร์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อิทธิพลความงามของดนตรี
๓.๑ คุณค่าของดนตรีไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ ประโยชน์ของดนตรีในชีวิตประจำวัน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี