มัธยมศึกษาปีที่ 5

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.5

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.5

GOAL ภาษาอังกฤษ ม.5

รหัสหนังสือ : 1911202100

จำนวน : 348 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิค เพื่อพิชิตโจทย์คำถามและสร้างความเข้าใจ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้

- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค และ LAS

- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET ล่วงหน้าในระดับชั้นม.6

 

 

:: สารบัญ

เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification

กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ Error Identification

ประเด็นที่โจทย์มักถามใน Error Identification

- Noun (คำนาม)

- Pronoun (คำสรรพนาม)

- Verb (คำกริยา)

- Adjective/Adjective Clause

- Adverb/Adverb Clause

- Preposition/Prepositional Phrase

- Conjunction

- Word Order (การลำดับคำ)

- Word Form (รูปคำ)

- Word Choice (การเลือกใช้คำ)

- Redundancy (การใช้คำฟุ่มเฟือย)

- Parallel Structure (รูปโครงสร้างขนาน)

- Comparison (การเปรียบเทียบ)

- Conditional Sentence (If-Clause)

- Infinitive/Gerund

สรุปหลักไวยกรณ์

Gerund and Infinitive

Parallel Structure

Word Order

Model Verb

- หลักการใช้ model ในประโยค

Quantitative Word

Relative Clause

Comparison

Tense

- Present Simple Tense

- Present Continuous Tense

- Present Perfect Tense

- Present Perfect Continuous Tense

- Past Simple Tense

- Past Continuouse Tense

- Past Perfect Tense

- Past Perfect Continuous Tense

- Future Simple Tense

  แบบ be + going to

- Future Continuous Tense

- Future Perfect Tense

- Future Perfect Continuous Tense

If – Clause

เทคนิคพิชิตการอ่าน

การหาหัวเรื่อง (Topic)

การหาใจความสำคัญ (Main Idea)

การหาจุดประสงค์ (Purpose)

เทคนิคการเดาคำศัพท์

Referense

การใช้นัยและการอนุมาน (Implication and Inference)

การอ่านกราฟและตาราง

เทคนิคพิชิตการสนทนา

การขอคำแนะนำและให้ความคิดเห็น (Asking for Suggestion and Giving an Opinion)

- สำนวนการขอคำแนะนำ

- สำนวนการขอความคิดเห็น

- สำนวนการตอบให้คำแนะนำและความคิดเห็น

- สำนวนการตอบเมื่อไม่สามารถให้คำแนะนำและความคิดเห็นได้ (Agreeing and Disagreeing)

- สำนวนแสดงการเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวมา

- สำนวนแสดงการเห็นด้วยเพียงบางส่วนกับสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวมา

- สำนวนแสดงการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวมา

- สำนวนแสดงการไม่เห็นด้วยอย่างมากกับสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวมา

การขอร้อง (Request)

- สำนวนการขอร้องให้ผู้อื่นทำอะไรให้

- สำนวนการตอบรับความยินดีที่จะช่วยเหลือ

- สำนวนการตอบปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือ

- สำนวนการใช้ Do/Would you mind…?

การหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนอื่น (Offering to Do Something)

- สำนวนการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนอื่น

- สำนวนการตอบรับความช่วยเหลือ

- สำนวนการปฏิเสธความช่วยเหลือ

การขออนุญาต (Asking Permission)

- สำนวนการขออนุญาต

- สำนวนการตอบรับเมื่อยินยอมหรือให้อนุญาต

- สำนวนการตอบปฏิเสธเมื่อไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต

- สำนวนการใช้ Would/Do you mind if I…? ในการอนุญาต

การแสดงความตั้งใจ

- สำนวนการถามถึงความตั้งใจ

- สำนวนการตอบรับที่แสดงถึงความตั้งใจ

- การตอบรับเพื่อแสดงความเห็นด้วยไม่ค่อยแน่ใจ หรือไม่ค่อยเห็นด้วยกับความตั้งใจของคู่สนทนา

การแสดงความเห็นใจ (Showing Sympathy)

- สำนวนแสดงความเห็นใจ

- สำนวนการตอบเมื่อได้รับความเห็นใจจากคู่สนทนา

การแสดงความกังวลใจ (Distress)

- สำนวนการถามถึงความกังวลใจของคู่สนทนา

- สำนวนการบอกสิ่งที่กังวลใจโดยเริ่มจากสำนวนต่อไปนี้ แล้วตามด้วยสาเหตุของสิ่งที่กังวลใจ

การให้กำลังใจ (Giving Encouragement)

- สำนวนการให้กำลังใจผู้อื่น

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4